Klachtenregeling Lassche Advocaten

1. Begripsomschrijving

klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris
de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

klachtenregistratieformulier
een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

2. De interne klachtenprocedure

1. Op de dienstverlening van Lassche Advocaten is de Klachtenregeling van toepassing.

2. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze Lassche Advocaten benadert met een klacht, wordt de betrokken advocaat daarvan in kennis gesteld. Client dient zijn/haar klacht aan Lassche Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen en behandelen van de klacht is kosteloos.

3. Wanneer een cliënt een klacht indient bij de betrokken advocaat, zal die advocaat de klachtenfunctionaris daarvan in kennis stellen. De klachtenfunctionaris binnen Lassche Advocaten is mr E. Lassche.

4. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt en de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager. Zowel de cliënt als de betrokken advocaat worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht.

5. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van deze Klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van een klachtenregistratieformulier.

6. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt schriftelijk medegedeeld. De klacht dient binnen vier weken nadat al de informatie noodzakelijk voor de beoordeling van de klacht beschikbaar is, schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn. Mocht de termijn van vier weken niet worden gehaald dan zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen welke termijn wel een oordeel zal worden gegeven.

7. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan de kwestie door de cliënt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Dit dient binnen 12 maanden na de datum van schriftelijke mededeling van de beslissing van Lassche Advocaten te gebeuren.

 

Geïnteresseerd geraakt?
Neem contact op
Cliënten over Lassche Advocaten

Beoordelingen zijn door echte cliënten geschreven na het afnemen van een dienst van Lassche Advocaten.

0

“Ons bedrijf had een lastig probleem met een werknemer. Dit is goed en professioneel opgelost door de arbeidsrechtspecialist bij Lassche. Ik heb de contacten als prettig en deskundig ervaren.”

Ronald Hendriks

“Wij hebben regelmatig openstaande facturen. Incasso’s worden dan bij Lassche ondergebracht. Deze worden meestal snel geïncasseerd. De medewerkers zijn makkelijk benaderbaar en bereikbaar, zowel telefonisch als per mail.”

Peter de Ruiter

“Onze organisatie maakt al jaren gebruik van Lassche Advocaten. Vragen over huurrecht en procedures bij de rechter worden altijd goed opgepakt. Dat geeft rust en vertrouwen.”

Anna Vermeulen
Vorige / Volgende