Klachtenregeling Lassche Advocaten

1. Begripsomschrijving

klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris
de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

klachtenregistratieformulier
een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

2. De interne klachtenprocedure

1. Op de dienstverlening van Lassche Advocaten is de Klachtenregeling van toepassing.

2. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze Lassche Advocaten benadert met een klacht, wordt de betrokken advocaat daarvan in kennis gesteld. Client dient zijn/haar klacht aan Lassche Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen en behandelen van de klacht is kosteloos.

3. Wanneer een cliënt een klacht indient bij de betrokken advocaat, zal die advocaat de klachtenfunctionaris daarvan in kennis stellen. De klachtenfunctionaris binnen Lassche Advocaten is mr E. Lassche.

4. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt en de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager. Zowel de cliënt als de betrokken advocaat worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht.

5. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van deze Klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van een klachtenregistratieformulier.

6. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt schriftelijk medegedeeld. De klacht dient binnen vier weken nadat al de informatie noodzakelijk voor de beoordeling van de klacht beschikbaar is, schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn. Mocht de termijn van vier weken niet worden gehaald dan zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen welke termijn wel een oordeel zal worden gegeven.

7. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan de kwestie door de cliënt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Dit dient binnen 12 maanden na de datum van schriftelijke mededeling van de beslissing van Lassche Advocaten te gebeuren.

 

Mandanten über Lassche Advocaten

Rezensionen wurden von echten Mandanten geschrieben, nachdem sie eine Dienstleistung von Lassche Advocaten in Anspruch genommen haben.

0

“Gerade für Deutsche ist es schwierig sich mit den niederländischen Regelungen vertraut zu machen.

Lassche Advocaten hat unsere Firma gut beraten rund um das Thema Arbeitsrecht und erfolgreich unterstützt. Ich habe die Kanzlei als ehrlich und zuverlässig kennen gelernt. Kann mit guten Gewissen eine Empfehlung aussprechen.”

Kurt Schröder

“Wir hatten einen sehr netten Kontakt aufgrund einer in den Niederlanden anhängigen Vollstreckungssache, der uns sehr weitergeholfen hat. Gute und freundliche Beratung, sowohl schriftlich wie auch am Telefon in deutscher Sprache. Ich wurde immer über den Stand der Sache informiert. Mit Lassche Advocaten hat unsere Kanzlei einen guten Partner gefunden.”

Dieter Graf

“Unsere Bank arbeitet seit 2009 sehr gerne mit der Kanzlei Lassche zusammen, meistens in außergerichtlichen Forderungsangelegenheiten. Die Kommunikation ist sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem Service.”

Heinz Dietrich
Vorige / Volgende