1. Lassche Advocaten is een maatschap van besloten (praktijk-) vennootschappen. De besloten vennootschappen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Lassche Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende basisuurtarief en een factor. Bij het bepalen van de factor wordt rekening gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, met het financiële belang en met de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De werkzaamheden worden in eenheden van 6 minuten genoteerd en afgerekend. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten, met verschotten (kosten van derden) en BTW. Lassche Advocaten is gerechtigd het basisuurtarief jaarlijks per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Lassche Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen wordt Lassche Advocaten of de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Lassche Advocaten de opdracht feitelijk uitvoert, aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het griffierecht verschuldigd wordt slechts worden verricht indien bij wijze van voorschot het bedrag van het griffierecht aan Lassche Advocaten is voldaan uiterlijk vier werkdagen voordat die handeling verricht dient te worden.
 4. De betaling van declaraties van Lassche Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Lassche Advocaten. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie vervallen. Indien Lassche Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 5. Lassche Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een fout is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens Lassche Advocaten vervallen één jaar na het moment dat de cliënt daarmee bekend werd of kon zijn. Voor zover nodig en/of mogelijk gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden (ook) als derdenbedingen ten behoeve van de advocaten en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Lassche Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van cliënt uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest.
 6. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van Euro 50.000,-. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Lassche Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van door Lassche Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Lassche Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Lassche Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 7. De opdracht van de cliënt aan Lassche Advocaten houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, tolken/vertalers, deskundigen, koeriers etc.. Lassche Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 8. De cliënt vrijwaart Lassche Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht.
 9. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Lassche Advocaten hebben verlaten.
 10. De cliënt geeft met het aangaan van de (incasso-)opdracht aan Lassche Advocaten uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Lassche Advocaten om de Stichting Derdengelden Lassche Advocaten op te dragen een met de openstaande declaratie(s) corresponderend bedrag of een gedeelte daarvan aan Lassche Advocaten te betalen ter gehele of gedeeltelijke voldoening van die declaratie(s). De cliënt machtigt daartoe zonodig tevens de Stichting Derdengelden Lassche Advocaten uitdrukkelijk en onherroepelijk om uit de bij haar –de Stichting Derdengelden Lassche Advocaten- ten gunste van cliënt, dan wel aan deze gelieerde of met deze geassocieerde vennootschappen/rechtspersonen, beschikbare saldi c.q. ontvangen derdengelden de ten laste van cliënt en/of aan deze gelieerde of met deze geassocieerde vennootschappen/rechtspersonen openstaande declaraties van Lassche Advocaten te voldoen. In geval van betwisting van de verschuldigdheid, dan wel de hoogte, van een declaratie door cliënt en/of de aan hem gelieerde of met hem geassocieerde vennootschappen, is de Stichting Derdengelden Lassche Advocaten door cliënt gemachtigd het onbetwiste gedeelte van de desbetreffende declaratie(s) van Lassche Advocaten aan Lassche Advocaten te voldoen en is zij voorts door cliënt gemachtigd voor het betwiste gedeelte van de declaraties(s) de betaling van gelden op te schorten.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Lassche Advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure van Lassche Advocaten is vermeld op de website van Lassche Advocaten (www.lassche.nl) en wordt op verzoek toegestuurd. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, waaronder alle geschillen over betwiste of onbetaald gebleven declaraties, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Lassche Advocaten heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de cliënt te adiëren.
 12. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en prevaleert derhalve boven vertalingen daarvan. Lassche Advocaten is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de website van Lassche Advocaten (www.lassche.nl).

 

Geïnteresseerd geraakt?
Neem contact op
Cliënten over Lassche Advocaten

Beoordelingen zijn door echte cliënten geschreven na het afnemen van een dienst van Lassche Advocaten.

0

“Ons bedrijf had een lastig probleem met een werknemer. Dit is goed en professioneel opgelost door de arbeidsrechtspecialist bij Lassche. Ik heb de contacten als prettig en deskundig ervaren.”

Ronald Hendriks

“Wij hebben regelmatig openstaande facturen. Incasso’s worden dan bij Lassche ondergebracht. Deze worden meestal snel geïncasseerd. De medewerkers zijn makkelijk benaderbaar en bereikbaar, zowel telefonisch als per mail.”

Peter de Ruiter

“Onze organisatie maakt al jaren gebruik van Lassche Advocaten. Vragen over huurrecht en procedures bij de rechter worden altijd goed opgepakt. Dat geeft rust en vertrouwen.”

Anna Vermeulen
Vorige / Volgende